top of page
Sphere on Spiral Stairs

PESTEL analizi, “politik (Political), ekonomik (Economic), sosyolojik (Sociological),teknolojik (Technological), çevresel (Environment) yasal (Legal) analizler” ifadesinin kısaltmasıdır. Analiz, bu dört faktör temelinde olası fırsat ve tehditleri incelemektedir.

PESTEL Analizi

İşletmeler gerek kendi iç dinamiklerinden gerekse de dış dünyanın kaçınılmaz küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkan ve çoğunlukla öngörülemeyen ciddi krizlerden etkilenmektedir. İşletmeler karşılaşacakları bu tarz olumsuzlukları önceden tespit edebilir, oluşturacakları stratejik yönetim ve iş planları ile bunun üstesinden gelebilirler.Dolayısıyla burada önemli olan iş planını oluşturacak olan işletmenin stratejik analiz sürecidir. Stratejik analiz süreci, işletmenin mevcut durumunu, sahip olduğu yönetilebilir varlıklarını,maddi ve organizasyonel kapasitesini, yeteneklerini belirleme ve bunu bir iş planı ile birleştirerek işletmenin gelecekteki durumunu belirleme sürecidir. Bu nedenle sağlıklı ve doğru yapılan bir işletme analizi,bugün ve gelecek perspektifinde bir işletmeyi karlı ve sürdürülebilir bir politika ile yerel ve makro ölçekte mevcut ve olası pazar koşullarında rakipleri ve müşterilerinin gözünde fark yaratacak yeteneklerin ve varlıkların belirlenmesini sağlayacaktır. Bu analiz yöntemlerinin en önemlilerinden birisi de PESTEL analizidir.


PESTEL analizi, “politik (Political), ekonomik (Economic), sosyolojik (Sociological),teknolojik (Technological), çevresel (Environment)  yasal (Legal) analizler” ifadesinin kısaltmasıdır. Analiz, bu dört faktör temelinde olası fırsat ve tehditleri incelemektedir.


PESTEL analizini oluşturan bileşenler aşağıda kısaca belirtilmiştir.

Political/Siyasi; Şirketin faaliyetlerinin,müşterilerinin bulunduğu yerel, ulusal ve yurtdışındaki siyasi ve politik karar vericilerin,hükümetlerin kararları, politik yaklaşımları bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla vergi kuralları, telif hakkı ve fikri mülkiyet hukukunun uygulanması, siyasi istikrar, ticaret düzenlemeleri, sosyal ve çevresel analiz politikası, iş kanunları ve güvenlik düzenlemeleri analizde dikkate alınır ve aşağıdaki sorulara cevap aranır.

 • Vergiler, maliye politikalarındaki değişikliklerin satış ve maliyetlere olası etkileri?

 • Yatırımlarda teşvikler ve krediler kullanılabilir mi?

 • Uluslararası ilişkiler iş stratejimizi nasıl etkiler?

 • Ne tür politikalar ve veya siyasi gruplar operasyonlarımıza etki eder?

 • Mevcut siyasi iktidar veya olası yeni iktidar politikaların etkisi nasıl olacak?

 • Ülkedeki yerel, ulusal ve veya ülke dışındaki seçimlerin zamanı stratejimizi nasıl etkiler? 

 • Ticaret politikaların etkisi neler olabilir?

 • Mülkiyet hakları yanında hukukun üstünlüğü güvence altındamıdır, yolsuzluk ve organize suçlar yaygınmı dır? Bu durumlar şirket operasyonlarını nasıl etkileyecektir?

 • Siyasi bir karar sonucu alınacak  bir mevzuat veya vergi değişikliği işinizi olumlu veya olumsuz etkileyebilir mi?


Economical/Ekonomik;Bir şirketin başarısını etkileyebilecek iç ve dış ekonomik sorunların incelenmesinden oluşur. Bu faktör, faiz oranları, enflasyondaki değişim, işsizlik, gayri safi yurtiçi hasıla ve kredi kullanılabilirliği gibi farklı unsurların değerlendirilmesinden oluşur.


 • Global ekonomik trendler operasyonlerımızı nasıl etkileyecek?

 • Mevcut ekonominin performansı şu anda bizi nasıl etkiliyor. Yakın gelecekteki beklenti büyüme mi, durgunluk yönünde mi?

 • Ekonomik durum maliyetlerimizi nasıl etkiliyor?

 • Temel döviz kurları maliyet ve satışları nasıl etkiliyor?

 • Pazar büyüyor mu,müşterilerin gelirleri ve harcayabilecekleri oran yükseliyor mu yoksa düşüyor mu? 

 • İşsizliğin ülkede ve işletmenin bulunduğu iş kolunda oranı nedir? 

 • Herhangibir ekonomik, sosyal kriz durumunda kalifiye iş gücünün sağlanması kolay mı zormu?

 • Müşterilerinizin satışlarınızı arttıracak kredi vb kaynaklara ulaşımı kolay mıdır?


Social/Sosyal; Pazarın sosyoekonomik ortamı, tüketicilerin ihtiyaçlarının nasıl oluştuğunu ve onları satın alma konusunda neyin motive ettiği nüfus artış oranları, yaş dağılımı, demografik değerler, alışkanlıklar, sosyal medya kullanımı bu kapsamda değerlendirilir.

 • Müşterilerimizin yaşadıkları yer,şehirler  satın alma alışkanlıklarını nasıl etkiliyor?

 • İnançları ve kültürel değerler satın alma alışkanlıklarını nasıl etkiliyor?

 • Nüfus artış hızı ve yaş profili gelecekteki stratejide ele alınıyor mu?

 • Farklı jenerasyonlar satışları nasıl etkiliyor yeni jenerasyona dokunacak stratejiler uygulanıyor mu?


Technological/Teknolojik; Teknolojik gelişmeler, inovasyon, yeni teknolojilerin ve hizmetlerin piyasaya sürülmesi bazı şirketlere avantaj sağladığı gibi bazı şirketler için yıkıcı olabilir. Bu nedenle pazarın ve pazardaki teknolojik eğilimlerin bazı noktaların aşağıda belirtildiği gibi tüm açılardan değerlendirilmesi önemlidir.Hangi mevcut teknolojik ilerlemeler veya yenilikler ne yönde evrilecek ve pazarı nasıl etkileyecek?

 • Gelecek teknolojiler operasyonlarımızı ve pazarı nasıl etkileyecek?

 • Yakın gelecekte işinizi veya sektörünüzü kökten etkileyebilecek hatta yıkıcı olabailecek yeni teknolojiler var mı?

 • Rakiplerinizin yeni teknolojileri nasıl kullanacağına ve  sizin pazarınızı tehtit edebilecek yaklaşımlarınızdan haberdarmısınız?

 • Yeni tekonolojilere ulaşabileceğiniz  ve işbirliği yapabileceğiniz kurum,kuruluş,üniveriste veya enstitüler ile işbirliği içindemisiniz?


Environment/Çevresel: Şirketler çevresel faktörlerle beraber yaşarlar bunlarda etkilenirler ve etrafını da etkilerler. Dolayısıyla hem sosyal hemde çevresel etkilerden sorumlu olduklarından bu alanı iyi anlamak, bu alandaki değişkliŞklerden işin nasıl etkileneceğini iyi analiz etmeleri gereklidir.

 • Şirketinizin operasyonlarının çevreye olan olası etkileri ve risk analizleri yapılmışmıdır?

 • Olası çevresel duyarlıklar iş ve ürünlerinizin satışını etkileyebilir mi?

 • Ürünlerinizin çevreci özelliklerini öne çıkaracak stratej ve iş planlarınız var mı?

 • Değişebilecek çevre politakaları işinizi nasıl etkileyebilir?

 • Sürüdürülebilir ve çevreye duyarlı prosesleriniz var mı bunları müşterilerinize anlatabiliyormusunuz?


Legal/Yasal; Şirketler faaliyetleri mevcut kanunlar kapsamında yasaların tanımladığı sınırlar içinde yerine getiriler. Dolayısıyla varolan iş kanunları, yönetmelik, kural, uluslararası yükümlülkler ve standartlarda oluşacak düzenleme, değişikliklerden etkilenirler. Bu nedenle yasal mevzuat ile ilgili konular yakından takip edilmeli ve bu değişikliklerin getireceği değişimleri önceden öngörerek gerekli iş planlarını yapmış olmaları gereklidir.

 • Şirketin tüm faaliyetleri yasal hükümlülükleri, yönetmelik, kural ve standartları karşılıyor mu?

 • İş kanunlarındaki olası değişklikler iş stratejinizde ciddi bir etki yaratabilir mi?

 • Toplu sözleşmelerin etkileri analiz edildi mi?

 • Yurt dışı operasyonlarınızı yasal olarak güvence altına alacak altyapı ve bilgiye sahip misiniz?

 • Şirketinizde şeffaflık, çocuk işçi çalıştırmama, kullanımı yasaklanmış/sınırlandırılmış hammadde kullanılmamasını garanti altına alacak politikalar var mı?

 • Telif hakları ve patent yasaları ile ürün ve hizmetlerimiz koruma altında mı?

bottom of page