top of page
Sphere on Spiral Stairs

Mc Kinsey 7S Modeli

İşletmelerde Mc Kinsey 7S modelinin kullanılması, rekabette kendilerini bir adım öne çıkaracak ve hızla değişen piyasa dinamiklerine daha hızlı adapte olmalarını sağlayacaktır.

Mc Kinsey 7S Modeli


Tüm dünya üzerinde belirsizliğin hüküm sürdüğü kaynakların ve hizmet maliyetinin artarak karların düştüğü, rekabetin arttığı bir dönemde ülkemizde de şirketlerin daha verimli ve üretken bir kurumsal kimlik oluştururken yada bu kimliğini geliştirirken  kurum ve organizasyonun ortaya koydukları bu vizyonu gerçekleştirecek yetenek ve güce sahip olup olmadıklarını kendilerine sormaları gerektiğini düşünüyoruz. Eğer Kimiz?, Ne Yapıyoruz?, Niçin yapıyoruz ?, Nereye varmak istiyoruz ? gibi bu sorular sorulmaya  başlanıyor ise çözüm McKinsey modelinden geçecektir. 

Zira rekabetin yoğun olarak yaşandığı dünyada ve Türkiye’de stratejik yönetim planlarını yapmak, organizasyon yapılarının yeniden oluşturmak, yeni rekabet stratejileri uygulamak, etkin ve verimli yönetim yapısı oluşturmak ve performans değerlemelerini sağlıklı bir biçimde yapmak isteyen işletmelerde McKinsey 7S modeli kullanılması, rekabette kendilerini bir adım öne çıkaracak ve hızla değişen piyasa dinamiklerine daha hızlı adapte olmalarını sağlayacaktır.

Mc Kinsey 7S Modeli, “sert” ve “yumuşak” öğeler olarak tanımlanan yedi faktörü belirtir. Sert öğeler yönetimlerce oldukça net, anlaşılabilir ve belirlenir  unsurlarken, yumuşak öğler ise daha belirsizdir, daha soyuttur ve kurumsal kültürden etkilenir . 


Zor unsurlar aşağıdaki gibidir:

Strateji

Yapı

Sistem


Yumuşak unsurlar ise;

Paylaşılan değerler

Beceriler

Tarz

İş görenler


Strateji; Strateji, şirketin pazardaki rekabet avantajını sürdürmek için geliştirdiği bir plandır. Şirketin müşterilerini ve rakiplerini içeren dış çevresindeki değişikliklere yanıt olarak alınması gereken bir dizi karar ve eylem adımlarından oluşur.

Etkili bir strateji, çevresel değişiklikleri yeni rekabet avantajı kaynaklarına dönüştürmek için dış fırsatları bulur ve gerekli kaynakları ve yetenekleri geliştirir. Strateji çalışmalarında aşağıdaki sorulara cevap aranır.

Şirket stratejinizin amacı nedir?

Bunu başarmak için kaynaklarınızı ve yeteneklerinizi nasıl kullanıyorsunuz?

Sizi rakiplerinizden farklı kılan nedir?

Pazarda nasıl rekabet edersiniz?

Değişen piyasa koşullarına nasıl uyum sağlamayı planlıyorsunuz?


Yapı; Yapı, şirketin organizasyon şemasıdır. Şirketin farklı birimlerinin ve bölümlerinin nasıl organize edildiğini, kimin kime rapor verdiğini ve görev dağılımını ve entegrasyonunu temsil eder. Bir şirketin yapısı hiyerarşik veya düz, merkezi veya merkezi olmayan, özerk veya dış kaynaklı veya uzman veya entegre olabilir. Diğer birçok öğeyle karşılaştırıldığında, bu öğe daha görünür ve değiştirilmesi daha kolaydır. Yapı ile ilgili çalışmalarda aşağıdaki sorulara ait cevaplar aranır.


Organizasyon yapınız nedir?

Kararları kim veriyor? Kim kime rapor veriyor?

Karar alma merkezileştirilmiş mi yoksa dağıtılmış mı?

Çalışanlar kendilerini stratejiye nasıl uyumlu hale getiriyor?

Bilgiler kuruluş genelinde nasıl paylaşılır?


Sistem; Bunlar, şirketin günlük işleyişinin bir parçası olan birincil ve ikincil faaliyetlerdir. Sistemler, ürün geliştirme gibi temel süreçleri ve insan kaynakları veya muhasebe gibi destek faaliyetlerini içerir ve aşağıdaki sorulara cevap aranır.


Kuruluşun birincil süreçleri ve sistemleri nelerdir?

Sistem kontrolleri nelerdir ve nerededirler?

İlerlemeyi nasıl takip edersiniz?

Takımın yolunda ilerlemek için bağlı kaldığı süreçler ve kurallar nelerdir?Paylaşılan değerler; Paylaşılan değerler aynı zamanda üst hedefler olarak da adlandırılır ve modelin özünde yer alan unsurlardır. Örgüt kültürünün merkezinde yer alan ve şirketin standartlarını, normlarını, tutumlarını ve inançlarını temsil eden kolektif değer sistemidir. Diğer altı unsur için bir temel oluşturan kuruluşun en temel yapı taşı olarak kabul edilir. Bu kritik unsurun varlığı aşağıdaki sorulara verilecek cevaplarla belirginleşir.


Kurumun misyonu ve vizyonu nedir?

İdeal ve gerçek değerleriniz nelerdir?

Kuruluşun kurulduğu temel değerler nelerdir?

Şirket bu değerleri günlük hayata nasıl dahil ediyor?


Beceriler; Beceriler, kuruluşun insan kaynaklarının beceri seti ve yetenekleridir. Çalışanların temel yetkinlikleri veya becerileri soyuttur, ancak sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede önemli bir rol oynar. Başarı için bu beceriler geliştirilmeli ve güncel bilgilerle pekiştirilmelidir ki verimlilik çalışmalarından şirket kültürüne dek tüm değerleri yaratacak çalışanların en çok ihtiyaç duyduğu unsurların başında gelir ve kurum beceri seviyesi belirlemek için aşağıdaki sorular cevaplanmalıdır.


Kuruluşun temel yetkinlikleri nelerdir? Bu beceriler yeterince mevcut mu?

Beceri boşlukları var mı?

Çalışanlar işlerini yapmak için uygun becerilere sahip mi?

Becerileri izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek için neler yapıyorsunuz?

Şirketin iyi yaptığı bilinen şey nedir?


Çalışanlar: Bir örgütün en değerli stratejik varlığı, çalışanları veya insan kaynaklarıdır. Bu unsur, çalışan sayısına, işe alıma, çalışanların gelişimine, ücretlendirmeye ve diğer motivasyonel hususlara odaklanır. Kurumun çalışan profili aşağıdaki sorulara verilecek cevaplara bağlıdır.

Kaç çalışan var?

Mevcut personel gereksinimleri nelerdir?

Gerekli kaynaklarda herhangi bir boşluk var mı?

Bunları ele almak için ne yapılması gerekiyor?


Tarz; Bu, şirket liderliğinin yönetim tarzını ifade eder. Aldıkları eylemleri, nasıl davrandıklarını ve nasıl etkileşim kurduklarını içerir. Yönetimden çalışanlara akacak strateji, misyon ve vizyona ait her türlü bilginin çalışan tarafından algılanışı yönetimin iletişim ve yönetim tarzına bağlıdır ve aşağıdaki sorular ile belirginleşir.


Yönetim tarzı nasıldır?

Çalışanlar bu stile nasıl tepki veriyor?

Çalışanlar rekabetçi mi, işbirlikçi mi yoksa işbirlikçi mi?

Liderlik ne tür görevleri, davranışları ve çıktıları ödüllendiriyor?

Organizasyonda ne tür ekipler var? Gerçek takımlar var mı yoksa sadece sözde gruplar mı?


bottom of page